Personal Projects: Chernobyl 2016: Dentist

<p> </p>
Dentist, Pripyat, Chernobyl zone